نژغار

(نَ) (اِ.) بانگ، فریاد، نعره.

اسکرول به بالا