پیمانه گسار

(~. گُ) (ص فا.) شراب خوار، باده نوش.

اسکرول به بالا