پیمان نامه

(~. مِ) (اِمر.) تعهدنامه، عهدنامه. (فره).

اسکرول به بالا