پینکی

(~.) (اِمر.) (عا.) چُرت، خواب سبک.

اسکرول به بالا