پیوس

(اِ.) = بیوس:
۱- انتظار، امید.
۲- طمع، توقع.

اسکرول به بالا