کابین کردن

(کَ دَ) (مص م.) عقد کردن، به نکاح درآوردن.

اسکرول به بالا