کاتب

(تِ) [ ع. ] (اِفا.) نویسنده.

اسکرول به بالا