کاتوزی

(تُ) (ص. اِ.)زاهد، عابد. ج. کاتوزیان.

اسکرول به بالا