کاخر

(خَ) (اِ.)۱ – پژمرده و پریشان.
۲- ناخوشی یرقان.

اسکرول به بالا