کاخه

(خَ) (اِ.)
۱- باران.
۲- زردی، یرقان.

اسکرول به بالا