کارآمد

(مَ) (ص مف.) شایسته، کاردان.

اسکرول به بالا