کاربرد

(بُ) (اِمص.) به کار بردن، بهره گرفتن.

اسکرول به بالا