کار ساختن

(تَ) (مص م.) چاره نمودن، تهیه دیدن.

اسکرول به بالا