کار

و بار (رُ) (اِمر.)مشغولیت، معامله، شغل، کسب.

اسکرول به بالا