کاچول

(اِ.) حرکت و جنبش سرین هنگام رقص.

اسکرول به بالا