یله کردن

(~. کَ دَ) (مص م.) رها کردن، واگذاشتن.

اسکرول به بالا