یواش

(یَ) [ تر. ] (ق. ص.)آهسته، آرام، به نرمی.

اسکرول به بالا