یواقیت

(یَ) [ ع. ] (اِ.) جِ یاقوت.

اسکرول به بالا