یورش

(رِ) [ تر. ] (اِ.) تاخت و تاز، هجوم.

اسکرول به بالا