یوزنده

(زَ دِ) (ص فا.) جستجو کننده.

اسکرول به بالا