یوم الدین

(~.) [ ع. ] (اِمر.) روز قیامت، روزشمار.

اسکرول به بالا