یکریز

(~.) (ق.)(عا.)پشت سر هم، پی درپی.

اسکرول به بالا