یکسو شدن

(~. شُ دَ) (مص.) کنار رفتن، برکنار شدن.

اسکرول به بالا