یکسو کردن

(~. کَ دَ) (مص م.) جدا کردن.

اسکرول به بالا