یکی به دو

(~. بِ دُ) (اِمر.) (عا.) ستیزه، بگو مگو.

اسکرول به بالا