یگانگی

(یَ نَ) (حامص.) وحدت، یکتایی.

اسکرول به بالا