اسم مفعول

نگنده

(نَ یا نِ گَ دَ یا دِ) (اِمف.)
۱- آجیده شده (جامه)، بخیه کردن (سوزنی).
۲- آن چه در زمین و غیره پنهان کنند، دفینه.
۳- دفن شده، حال شده.

  نفریده

  (نَ دَ یا نِ دِ) (اِمف.)
  ۱- نفرین کرده، لعن شده.
  ۲- ناپسند دانسته، مذموم.

   نظیم

   (نَ ظِ) [ ع. ] (اِمف.)
   ۱- به رشته کشیده شده.
   ۲- به نظم درآورده شده (شعر).

    اسکرول به بالا