ص فا

یوسف آرا

(سُ) (ص فا.) بسیار زیباتر از یوسف، که در زیبایی آرایش دهنده یوسف باشد.

  یدک کش

  (~. کَ یا کِ) [ تر – فا. ] (ص فا.)
  ۱- آن که افسار یدک را در دست دارد و همراه برد.
  ۲- کسی که علاوه بر وظیفه خود مسئولیت وظیفه دیگری را نیز به عهده دارد.

   یاوه گو

   (~.) (ص فا.) بی هوده گو، آن که سخنان بی معنی گوید.

    یازان

    (ص فا.)۱ – قصدکنان.
    ۲- در حال اندازه – گیری.

     اسکرول به بالا