قربت

(قُ بَ) [ ع. قربه ] (اِ.)خویشی، نزدیکی.

اسکرول به بالا