مشتلق

(مُ تُ لُ) [ تر. ] (اِ.) مژدگانی.

اسکرول به بالا