مشکو

(مُ)(اِ.)۱ – ب ت خانه.
۲- حرمسرا. مشکوی هم گفته شده.

اسکرول به بالا