مصدر متعدی

یله دادن

(~. دَ) (مص م.) لم دادن، تکیه دادن به چیزی به نحوی که بدن در حال استراحت کامل قرار گیرد.

  یافتن

  (تَ) (مص م.)
  ۱- پیدا کردن، حاصل کردن.
  ۲- به دست آوردن.
  ۳- شناختن.
  ۴- دیدن، حس کردن.

   اسکرول به بالا