صفت

یوسف آرا

(سُ) (ص فا.) بسیار زیباتر از یوسف، که در زیبایی آرایش دهنده یوسف باشد.

  یله

  (یَ لَ یا لِ) (ص.)
  ۱- رها، ول.
  ۲- آزاد.
  ۳- هرزه، بیهوده.
  ۴- تنها، منفرد.
  ۵- کج.

   یمن ناصیت

   (~. ص یَ) [ ع. ] (ص.)
   ۱- خوش – اقبالی.
   ۲- صداقت، بی گناهی.

    یگونه

    (یَ نِ) (ص.) یک گونه ؛ یکسان، یک جور.

     یل

     (یَ) (ص.) پهلوان، دلاور. ج. یلان.

      اسکرول به بالا