حرف

یا

(حر رب.) به معنای ذیل آید: الف – ح رف ربط و عطف که معنای تردید یا اختیار را می‌رساند. ب – حرف شرط با فعل منفی آید و برای مفهوم مثبت آن فعل معنی ادات شرط دهد.

  ی

  (حر.) سی و دومین حرف از الفبای فارسی برابر با ۱۰ در حساب ابجد.

   یا

   [ ع. ] (حر.) حرف ندا به معنای «ای»، «ایا».

    ه

    (حر.) سی و یکمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۵ در حساب ابجد.

     ولی

     (وَ) [ ع. ] (حر رب.) استثناء را رساند: اما، ولیکن.

      ولیکن

      (وَ لِ کَ) [ ع. ] (حر رب.)
      ۱- استثناء را رساند، ولی، اما.
      ۲- از این جهت.

       ولو

       (وَ لَ) [ ع. ] (حر.) اگر، و اگر.

        واو

        (حر.) سی امین حرف از حروف الفبای فارسی. ؛ یک ~ جا نینداختن چیزی را حذف نکردن.

         اسکرول به بالا